IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AKTĪVĀS ATPŪTAS UN SPORTA PARKĀ

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nodrošina un veicina aktīvās atpūtas parka sekmīgu darbību un kārtību.

1.2. Audzēkņu un  apmeklētāju pienākums ir ievērot aktīvās atpūtas parka iekšējās kārtības noteikumus.

1.3. Apmeklētāji atrodoties aktīvās atpūtas parkā ievēro kārtību un tīrību.

1.4. Apmeklētāji ar cieņu izturās pret citiem aktīvās atpūtas parka apmeklētajiem un darbiniekiem.

1.5. Apmeklētājiem ir jāievēro aktīvās atpūtas parka darbinieku un Mārupes BMX kluba biedru norādījumi.

1.6. Atbildīgi par nepilngadīgo iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem ir to vecāki.

1.7. Atbildīgais par šo noteikumu ievērošanas kontroli un izpildi ir aktīvās atpūtas parka administrators.

1.8. Aktīvās atpūtas parka darbinieki vai Mārupes BMX kluba biedri ir tiesīgi palūgt apmeklētājus atstāt aktīvās atpūtas parku, ja apmeklētājs pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vai savādāk traucējis darbību.

1.9. Aktīvās atpūtas parka administratoram ir tiesības veikt izmaiņas aktīvās atpūtas parka apmeklējumu sarakstā.

1.10. Ar šiem noteikumiem var iepazīties pie aktīvās atpūtas parka informācijas stenda, aktīvās atpūtas parka administratora vai Mārupes BMX kluba mājas lapā (www.bmxmarupe.lv).

2. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.

2.1. Atrašanās aktīvās atpūtas parka teritorijā, kā arī braukšana pa BMX trasi obligāti jāsaskaņo ar biedrības „Mārupes BMX klubs” pilnvarotu personu tel. 29215518 (turpmāk - trases administratoru)

2.2. Pirms braukšanas uzsākšanas, administrators informē braucēju par trases stāvokli, iepazīstina braucēju ar BMX trases kustības virzienu, braucējam aizliegts pa trasi pārvietoties bez administrātora atļaujas.

2.3. Pa BMX trasi drīkst pārvietoties tikai ar velosipēdu.

2.4. BMX trasē aizliegts braukt bez aizsargķiveres, par pārējo drošībai nepieciešamo ekipējumu, lēmumu pieņem braucējs.

2.5. Braucējam aizliegts izraisīt apzinātas sadursmes ar pārējiem braucējiem.

2.6. BMX treniņi var notikt tikai  trenera  vai  administratora apstiprinātas personas  vadībā.

2.7. BMX treniņiem nepieciešamo inventāru pēc  trenera  vai līgumā noteiktās personas  lūguma izsniedz administrators.

2.8. Sporta skolotājiem, treneriem, audzēkņiem, īrniekiem un apmeklētājiem  saudzīgi jāizturas pret inventāru.

2.9. Nodarbībām beidzoties, sporta skolotājs,  treneris vai īrnieks nodrošina izmantotā inventāra novietošanu tam paredzētajā vietā vai nodod tieši administratoram .

2.10. Par pamanītajiem inventāra vai aktīvās atpūtas parka aprīkojuma bojājumiem, nekavējoties jāinformē aktīvās atpūtas parka administrators.

2.11. Par savu drošību, veselību un pareizu uzvedību, atbildīgs ir  katrs pats aktīvā atpūtas parka apmeklētājs.

2.12. Aktīvās atpūtas parka darbinieki nenes atbildību gadījumā, ja apmeklētājam rodas traumas no nepareiza aktīvās atpūtas parka vai inventāra izmantošanas.

3. VISPĀRĒJIE IEROBEŽOJUMI.

3.1. Apmeklētājiem aizliegts bezmērķīgi uzkavēties aktīvās atpūtas parkā un aiztikt svešas mantas.

3.2. Nodarbību laikā audzēkņiem, apmeklētājiem aizliegts bezmērķīgi klaiņot pa aktīvās atpūtas parku un traucēt sporta nodarbības.

3.3. Aktīvās atpūtas parkā aizliegts smēķēt, lietot apreibinošas vielas.

3.4. Aktīvās atpūtas parkā aizliegts izvietot, rakstīt un izteikt nacionalitāti aizskarošus   brīdinājumus, kā arī necenzētu vārdu saukļus.

3.5. Pa slapju, mīkstu BMX trasi pārvietoties aizliegts.

3.6. Bez iepriekšējas saskaņošanas ar treneriem, piedalīties sporta nodarbībās aizliegts. 

4. SODS PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM.

4.1. Par šo noteikumu neievērošanu jebkurš aktīvās atpūtas parka darbinieks vai Mārupes BMX kluba biedrs, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt no audzēkņa vai apmeklētāja rakstisku paskaidrojumu.

4.2. Audzēkņa vai apmeklētāja paskaidrojumu un pārkāpumu izskata Mārupes BMX kluba valde.

4.3. Par ļaunprātīgu inventāra, kā arī aktīvās atpūtas parka, aprīkojuma bojāšanu vai BMX trases bojāšanu  un  ja pārkāpumu rezultātā radīts materiāls kaitējums, tiek sastādīts akts, kurā konstatē tā apmēru. Materiālu zaudējumu izraisītājam aktīvās atpūtas parkam jāatlīdzina remonta izdevumi vai jauna inventāra iegāde.

4.4. Par noteikumu prasību neievērošanu, inventāra bojāšanu, traucējošu uzvedību u.c. pārkāpumiem vainīgo drīkst izraidīt no aktīvās atpūtas parka uz to dienu, kā arī noteikt laiku, uz kuru aizliegt apmeklēt aktīvās atpūtas parku. Šo lēmumu drīkst pieņemt persona, kas atbild par kārtības ievērošanu aktīvās atpūtas parkā – treneri, tiesneši, Mārupes BMX kluba biedri. 

5. RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS.

5.1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot aktīvā atpūtas parka darbinieku vai sporta skolotāju, treneru norādījumiem.

5.2. Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo sporta aktīvā atpūtas parka administrātoram, sporta skolotājiem, treneriem vai Mārupes BMX kluba biedriem.

Noteikumus sagatavoja biedrības „Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs G. Ruskis